När söka sig till psykoterapi?

Vanligen söker man sig till psykoterapi då man har behov av att förändra sin livssituation på något sätt. Psykoterapi kan vara lämpligt när man för tillfället inte har förmågan att förverkliga det man vill.

Många människor upplever att de har känt sig deprimerade eller haft andra psykiska besvär. Det kan handla om t.ex. relations- eller samlevnadssvårigheter, separationer och oväntade förändringar i livet. Det kan i sin tur leda till symptom som sömnproblem och ångest, fysiska symptom, eller utmattning och nedsatt arbets- eller studieförmåga. Orsaken till att man söker sig till psykoterapi kan också vara en önskan om djupare självinsikt för att utveckla den egna personligheten.

 
  Hur inleda psykoterapin?

Innan psykoterapin inleds kommer man överens om 2-3 bedömningssamtal. Genom dessa samtal klarläggs klientens behov av terapi, lämpligaste terapiform samt huruvida klient och terapeut kan forma en meningsfull samarbetsrelation. Efter det görs ett terapikontrakt. I kontraktet kommer man överens om när och hur ofta man träffas, om arvode och om övriga ramar för terapin, bl.a. pauser, hur man går tillväga med uteblivna besök och hur lång terapin förväntas bli.

 
  Hur finansiera psykoterapin?

Psykoterapi kan bekostas av klienten själv.

Understöd kan sökas bl.a. via följande instanser:

  • Folkpensionsanstalten kan delvis bekosta psykoterapi hos en legitimerad psykoterapeut som rehabilitering, ifall de psykiska svårigheterna påverkar arbets- eller studieförmågan. FPA kan bevilja stöd för sammanlagt 200 psykoterapibesök under 3 års tid.
  • Sjukvårdsdistriktens och vissa hälsocentralers mentalvårdsenheter kan som köptjänst bevilja understöd för psykoterapi.
  • Arbetsplatshälsovården kan ibland bevilja understöd för psykoterapi.
  • Försäkringsbolag kan bevilja understöd om det finns en privat försäkring som omfattar detta.